Samfunnsansvar

Avempro AS har utvidet seg til en god deltaker på Østlandet innen sektorer som omfatter produksjon og videreforedling av kylling og fjørfeprodukter. Vi påtar oss et økende ansvar for å drive virksomheten på en bærekraftig måte. Styret har gjort det til sitt fundamentale oppdrag å strategisk fremme bærekraft, etisk handel og miljøaspekter. Dette involverer tildeling av adekvate ressurser og en klart definert intensjon om å offentliggjøre våre innsatser i henhold til bestemmelser i Åpenhetsloven.

 

Avempro innhenter hovedsakelig råvarer til produksjonen fra norske selskaper. Det må likevel erkjennes at en del av råvarene har opprinnelse fra ulike land i EU og globalt, mens emballasjen produseres på ulike kontinenter. Dette understreker viktigheten av grundig kartlegging av våre leverandører, med formålet å opprettholde en klar oversikt over alle forretningsforbindelser som direkte eller indirekte oppstår som følge av vår råvare- og materialanskaffelse. For å sikre en ansvarlig forretningspraksis har vi etablert en dedikert samfunnsansvarsgruppe. Denne gruppen arbeider intensivt med å analysere vår påvirkning gjennom hele forsyningskjeden. Vi har også revidert våre interne retningslinjer og prosedyrer, slik at både eksisterende og potensielle vare- og tjenesteleverandører blir vurdert basert på prinsipper om grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

 


«Åpenhetsloven skal fremme virksomheters respekt for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold i forbindelse med produksjon av varer og levering av tjenester, og sikre allmennheten tilgang til informasjon om hvordan virksomheter håndterer negative konsekvenser for grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.» - § 1. Lovens formål

 

Aktsomhetsvurderinger

 

Vi følger OECD's retningslinjer for utførelse av aktsomhetsvurderinger:

Arbeids- og menneskerettigheter

 

  1. Forankre ansvarlighet i retningslinjer og styringssystemer
  2. Kartlegg og vurder negativ effekt
  3. Stans, forebygg eller reduser negativ påvirkning
  4. Overvåk gjennomføring og resultater
  5. Kommuniser hvordan påvirkningen er håndtert
  6. Sørg for, eller samarbeid om gjenoppretting og erstatning der det er påkrevd

 

 

Har du andre spørsmål knyttet til vårt arbeid med samfunnsansvar eller åpenhetsloven? Kontakt oss på post@avempro.no